ISSN 2148-5917
Bakım Verenlerin Yaşlı Mahremiyetine İlişkin Tutumları: Adana’da Seçilmiş Bir Grup Örneği [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(2): 64-72 | DOI: 10.5505/tjob.2018.97269

Bakım Verenlerin Yaşlı Mahremiyetine İlişkin Tutumları: Adana’da Seçilmiş Bir Grup Örneği

İkuko Murakami1, Mustafa Çoban2, Ayşenur Kütük3
1Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada bakım verenlerin yaşlı mahremiyetine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Veri toplama, iki kamu huzurevinde İzgi ve diğerleri (2013) tarafından geliştirilen 16 soruluk ‘Mahremiyet Tutum’ ölçeği kullanılarak, 99 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde T-test ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır.
BULGULAR: Ölçek, mahremiyetin gerekliliği ve mahremiyetin göz ardı edilebilirliliği olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Mahremiyetin gerekliliği boyutu, bakım verenlerin yaş, eğitim durumu ve görev durumlarına göre farklılık gösterirken; cinsiyet ve medeni durumlarına göre farklılık göstermemektedir. Mahremiyetin göz ardı edilebilirliği, bakım verenlerin cinsiyet, eğitim durumu ve görev durumlarına göre farklılık gösterirken; yaş ve medeni durumlarına göre farklılık bulunmamaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Huzur evlerinde bakım verenlerin yaşlı mahremiyetinin korunması ve geliştirilmesine ilişkin duyarlılıklarının artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakım veren, mahremiyet, tutum, huzurevi

The Perception of Caregivers on Elderly Privacy: Adana Case

İkuko Murakami1, Mustafa Çoban2, Ayşenur Kütük3
1Department of Gerontology, Faculty of Health Science, Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Vocational School of Health Services, Akdeniz University, Antalya, Turkey
3Department of Gerontology, Faculty of Letters, Akdeniz University, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it is aimed to determine the perception of caregivers on elderly privacy.
METHODS: The study was conducted with 99 participants at two public nursing home by using the scale on Privacy Attitudes developed by İzgi et al. (2013). In data analysis, t-test and one way ANOVA were used.
RESULTS: Scale consists of two factors as the necessity of privacy and the negligibility of privacy. The necessity of privacy differs according to caregiver’s aging, education and position on the job, but it does not differ according to caregiver’s gender and marital status. The negligibility of privacy differs according to caregiver’s gender, education level and position on the job but it does not differ according to caregiver’s age and marital status.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The sensibility of caregivers on nursing homes is needed to increase on preserving and improving the elderly privacy.

Keywords: Caregiver, privacy, attitude, nursing home

İkuko Murakami, Mustafa Çoban, Ayşenur Kütük. The Perception of Caregivers on Elderly Privacy: Adana Case. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(2): 64-72

Sorumlu Yazar: İkuko Murakami, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale