ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi - Turkish Journal of Bioethics: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - Summer/Yaz 2022
EDİTÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Selim Kadıoğlu
Sayfa 36
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Hekimlerin Türk Tabipleri Birliği’ne Üye Olma Tutumlarını Etkileyen Faktörler: Denizli İli Örneği
Factors Affecting The Attitudes of Physicians to be a Member of the Turkish Medical Association: Sample of Denizli
Mehmet Demirci, Serap Şahinoğlu
doi: 10.5505/tjob.2022.59672  Sayfalar 37 - 55

3.
Toplumsal Cinsiyet Dersi Alan ve Almayan Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin LGBTİ Bireylere Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması
Comparison of the Attitudes of Nursing Department Students Who Took and Did Not Take Gender Lessons Towards LGBTI Individuals
Yasemin Özyer, Ebru Özcan
doi: 10.5505/tjob.2022.48802  Sayfalar 56 - 65

4.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Ahlaki Sıkıntı ve Profesyonel Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determination of Correlation Between Moral Distress and Professional Values of Nurses Working in Intensive Care
Nefise Cevriye Sucu Çakmak, Nurhan Aktaş, Nurcan Çalışkan, Pınar Çelik
doi: 10.5505/tjob.2022.77598  Sayfalar 66 - 75

DERLEME
5.
Avrupa Birliği Hukuku ve Türk Hukuku Açısından Covid-19 Pandemisinin Kişisel Sağlık Verileri Üzerine Etkisi
The Effect of Covid-19 Pandemic on Personal Health Data in Terms of European Union Law and Turkish Law
Seden Dürüstkan
doi: 10.5505/tjob.2022.04274  Sayfalar 76 - 83

LookUs & Online Makale