ISSN 2148-5917
Volume : 9 Issue : 2 Year : 2022

Türkiye Biyoetik Dergisi
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Ahlaki Sıkıntı ve Profesyonel Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(2): 66-75 | DOI: 10.5505/tjob.2022.77598

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Ahlaki Sıkıntı ve Profesyonel Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Nefise Cevriye Sucu Çakmak1, Nurhan Aktaş2, Nurcan Çalışkan3, Pınar Çelik4
1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Çankırı
2Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Sakarya
3Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Bu araştırma, yoğun bakımda görev yapan hemşirelerin ahlaki sıkıntı düzeyleri ile profesyonel değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırma, Ankara’daki bir hastanesinin yoğun bakımında çalışan hemşireler ile 12.06.2017-23.06.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmanın evrenini yoğun bakımında çalışan 130 hemşire, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 71 hemşire oluşturmuştur. Bu araştırma için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay ve araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelerden yazılı izin alınmıştır. Verilerin toplanmasında Hemşirelere ait Tanıtıcı Özellikler Formu, Ahlaki Sıkıntı Ölçeği ve Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, ortanca ve minimum-maximum, Mann Whitney U testi, Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin ahlaki sıkıntıları ile profesyonel değerleri arasında doğrudan bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Araştırmaya katılan hemşirelerin ahlaki sıkıntı ölçeği toplam puan ortalamasının 70,59±42,12 (min. 2- max. 219), profesyonel hemşirelik değerleri ölçeği toplam puan ortalamasının ise 127,21±19,93 (min 82- max 155) olduğu saptanmıştır. Mesleği kendi isteğiyle seçen hemşirelerin ahlaki sıkıntı ölçeği puan ortalamasının, mesleğini kendi isteği ile seçmeyenlere göre düşük olduğu bulunmuştur. Ahlaki sıkıntı yaşamadan dolayı görevden istifa etme/ayrılmayı düşünmediğini ifade eden hemşirelerin hem ahlaki sıkıntı hem de profesyonel değerler ölçeği puan ortalamaları düşük bulunurken, istifa etmeyi düşünenlerinin her iki ölçekten aldığı puanlar yüksek bulunmuştur.
Sonuç: Hemşirelerin ahlaki sıkıntı düzeyleri ile profesyonel hemşirelik değerleri arasında doğrudan bir ilişki bulunamamasının, örneklem sayısından kaynaklandığı düşünülmekte ve daha fazla örneklemle çalışılması önerilmektedir. Araştırmaya katılan hemşirelerin profesyonel değerlerinin yüksek düzeyde ve ahlaki sıkıntılarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Gelecekteki çalışmaların hemşirelerin ahlaki sıkıntı düzeylerini düşürecek, profesyonel değerlerini arttıracak müdahalelere odaklanması önerilmektedir. Yapılacak çalışmaların, deneyimli ve profesyonel değerleri yüksek olan hemşirelerin meslekte tutulmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ahlaki sıkıntı, mesleki değerler; hemşirelik

Determination of Correlation Between Moral Distress and Professional Values of Nurses Working in Intensive Care

Nefise Cevriye Sucu Çakmak1, Nurhan Aktaş2, Nurcan Çalışkan3, Pınar Çelik4
1Çankırı Karatekin University, Eldivan Vocational School of Health Services, Department of Medical Services and Techniques, Çankırı
2Sakarya University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Sakarya
3Gazi University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara
4University of Health Sciences, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara.

This research was conducted to determine the correlation between the moral distress levels of nurses working in the intensive care unit and their professional values.
Material and Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted with nurses working in the intensive care unit of a hospital in Ankara between 12.06.2017 and 23.06.2017. Sample selection was not made in the study, and it was aimed to reach the entire universe. The population of the study consisted of 130 nurses, and the sample consisted of 71 nurses. Written permission was obtained from the Health Sciences University Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital Ethics Committee and from the nurses who agreed to participate in the study. Data was obtained with Introductory Characteristics Form, Moral Distress Scale and Scale of Professional Values of Nurses and analysed with number, percentage, mean, standard deviation, median, and minimum-maximum, Mann Whitney U test, Spearman correlation analysis.
Findings: There was no significant relation between nurses’ moral distress and professional values (p>0.05). It was determined that the total score average of the moral distress scale of the nurses participating in the research was 70.59±42.12 (min. 2- max. 219), and the total score average of the professional nursing values scale was 127.21±19.93 (min. 82 – max. 155). It was found that the mean score of the moral distress scale of the nurses who chose the profession voluntarily was lower than those who did not choose the profession voluntarily. While the mean scores of both moral distress and professional values scales of the nurses who stated that they did not think of resigning/leaving the job due to experiencing moral distress were found to be low, the scores of those who thought to resign from both scales were found to be high.
Results: The lack of a direct relationship between nurses’ moral distress levels and professional nursing values is thought to be due to the number of samples and it is recommended to study with more samples. The professional values of the nurses participating in the research are at a high level and their moral distress is at a moderate level. It is recommended that future studies focus on interventions that will reduce the moral distress levels of nurses and increase their professional values. It is thought that the studies to be carried out will ensure that experienced nurses with high professional values are kept in the profession.

Keywords: Moral distress, professional values; nursing

Nefise Cevriye Sucu Çakmak, Nurhan Aktaş, Nurcan Çalışkan, Pınar Çelik. Determination of Correlation Between Moral Distress and Professional Values of Nurses Working in Intensive Care. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(2): 66-75

Sorumlu Yazar: Nefise Cevriye Sucu Çakmak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale